Regeringens budgetproposition: Man kastar pengar

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare en krisbudget på över 100 miljarder kronor med fokus på jobb och omställning.

— Återstarten av den svenska ekonomin finns inom att personalintensiva små och medelstora företag vågar investera och anställa. Därför är det viktigt att förstärka och förlänga stöden till bl a taxi. Istället kastar regeringen pengar omkring sig, säger Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla i en kommentar.

Arbetslösheten i Sverige fortsätter att stiga och ligger idag på höga 6,7 procent.[1] Bland andra EU-länder ligger Sverige på fjärde plats. Bara Grekland, Spanien och Italien hade i juli högre arbetslöshet än Sverige.[2] Regeringens nya krisbudget som presenterades under måndagen innehåller få satsningar för att rädda företag och därmed rädda jobb och undvika massarbetslöshet.

— Det finns ljuspunkter i delar av den svenska ekonomin, men återhämtningen i taxibranschen är osäker. Vår utgångspunkt är att i grunden måste seriösa företag få hjälp för att övervintra, men att stöden ska avslutas när de inte längre behövs. Den utgångspunkten fattas i regeringens budget, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Den dystra situationen bekräftas i Swedbanks nysläppta statistik (16/9) över korttransaktioner utförda under 2020. Statistiken visar tydligt att taxibranschen är lika hårt drabbad som flygbranschen. Den genomsnittliga summan svensken spenderar på taxi har minskat med 85% jämfört med förgående år, en skillnad som är mer eller mindre konstant över perioden april till augusti. Taxibranschens siffror kan jämföras med klädbranschens nedgång på 25%-30% under sommarmånaderna, eller restaurangbranschen, vars största nedgång motsvarade ett genomsnitt på 50% jämfört medföregående år, och som under maj, juni, juli och augusti visar en tydligt uppåtgående trend. Trots att andra näringar ser en positiv ökning i dagliga intäkter har situationen inte förbättrats i taxibranschen.[3]

— Återstarten av den svenska ekonomin finns inom att personalintensiva små och medelstora företag vågar investera och anställa. Därför är det viktigt att förstärka och förlänga stöden till bl a taxi. Istället kastar regeringen pengar omkring sig, säger Claudio Skubla.

Svenska taxiföretag vill se en framgångsrik krispolitik som är både uthållig och flexibel. Att återstarta Sverige kommer att kräva företag som vågar investera och anställa. Vi måste sikta högre än att bara ta oss tillbaka dit vi var innan pandemin bröt ut. Inte bara för att återhämtningen kommer kräva mer, utan också för att den svenska taxibranschen redan innan krisen var under svår ekonomisk press.Nu gäller det att återstarten av Sverige.

Här är viktiga delar i det arbetet:

1. Förläng omställningsstödet året ut
Företagen i taxibranschen är i en djup kris och det är uppenbart att den kommer att fortsätta under en längre period framåt. Det föreslagna stödet är inte tillräckligt för att företagen ska kunna klara sig. Sedan stödet presenterades har Svenska Taxiförbundet dagligen fått samtal från förtvivlade medlemmar som påpekar att stödet inte är tillräckligt omfattande. Krisens effekter är inte begränsade till ett antal månader, och då kan inte heller stödet vara det. Stödet behöver förlängas och gälla åtminstone hela året 2020.

2. Höj ersättningsnivån i omsättningsstödet
Beräkningsmodellen behöver ändras så att stöd ges för 90 procent istället för 75 procent av det procentuella omsättningstappet. Detta gäller särskilt för taxibranschen som präglas av låga vinstmarginaler, där kostnader och intäkter i princip balanserar varandra.

3.Sänk arbetsgivaravgiften och stärk småföretagens möjlighet att behålla anställa
I hela Sverige har taxiföretagen tvingats dra ned sin verksamhet till ett minimum. Sänkta arbetsgivaravgifter är en viktig fråga i återstarten av Sverige. Lönekostnaderna är den helt dominerande kostnaden för taxiföretagen och avgör i hög grad konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. I det korta perspektivet behöver den tidigare sänkningen av arbetsgivaravgifterna förlängas och omfatta hela år 2020, i likhet med egenavgiften. På längre sikt bör uttaget av arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänkas generellt.

4. Stöd till enskilda firmor under hela 2020
Vår samlade bedömning är att de åtgärder som regeringen hittills har tagit fram främst är anpassade för storföretag. Problemet med regeringens stöd till enskilda firmor är att de insatser som presenterats har tagit för lång tid att sjösätta och processen från förslag till utbetalda ersättningar är alldeles för långsam. Nu måste allt fokus läggas på att de åtgärder som beslutats verkligen når ut till företagen, att de är enkla att söka, och att de förlängs till hela år 2020 och att planering inleds för att behålla dem så länge som krisen kräver.

5. Förenkla stöden och undvik fusk, Skatteverket har verktygen
Omställningsstödet är krångligt att söka. För taxiföretagen kan detta lätt förenklas. Det ekonomiska underlaget för taxi finns tillgängligt för Skatteverket i redovisningscentraler. Myndigheten kan enkelt och fusksäkert göra uttag för aktuella månader och därmed få fram uppgifter om varje taxiföretags intäktstapp. Stödet kan sedan betalas ut till respektive företags skattekonto. Allt detta utan inblandning av taxiföretagen. Samma förfarande skulle även kunna användas gentemot de branscher som lyder under kassaregisterlagstiftningen.De seriösa taxiföretagen kan och vill bidra till att Sverige snabbt tar sig ur krisen och möjliggöra en starkare och växande ekonomi där fler jobb skapas. Men det förutsätter en förutsägbar, hållbar och flexibel politik som utgår ifrån de små och medelstora personalintensiva tjänsteföretagen.

Noter:
[1] https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/
[2] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10568643/3-01092020-BP-EN.pdf/39668e66-2fd4-4ec0-9fd4-4d7c99306c98
[3] https://internetbank.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-PRODE65989339