Möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth

Regeringen har agerat snabbt i den extraordinära situationen med Covid-19 (Corona viruset) och tagit till sig av de förslag som Svenska Taxiförbundet tidigare har framfört. Korttidsreformen genomförs tidigare än beräknat, vilket är bra, men fler akuta åtgärder måste till och träda i kraft med omedelbar verkan. Krisen har hastigt fördjupats i taxibranschen som börjat permittera anställda och företag riskerar konkurser.

Den kraftigt vikande efterfrågan på taxitjänster har hastigt försatt branschen i en djup ekonomisk kris. I dag har Svenska Taxiförbundet tillsammans med Transportarbetarförbundet skickat in en formell begäran till Infrastrukturdepartementet om samtal mellan infrastrukturministern Tomas Eneroth, och arbetsmarknadens parter om den hastigt fördjupande  krisen i taxibranschen i spåren av Covid-19 (Corona viruset).

– Taxibranschen består av många små mikroföretag med små marginaler. Coronakrisen riskerar därför att slå extra hårt mot dessa företag. Krisen kräver ett snabbt och kraftfullt agerande från regeringen. Vi har med anledning av det skickat en begäran om möte med infrastrukturministern , säger Claudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet

Taxiföretagen ansvarar för viktig samhällsservice i Sveriges kommuner och regioner. Nu riskerar skolskjuts, färdtjänst och sjuktransporter att försvinna på många orter. För många människor är denna samhällsservice med lokala taxiföretag livsviktig och som nu kan gå förlorad för alltid.

Taxiförbundet har i tidigare skrivelser presenterat en rad punkter för att mota Corona krisen inom taxinäringen i Sverige.

  1. Ge taxiföretag möjlighet till uppskov med inbetalningen av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt avseende de anställda.
  2. Slopa omgående 14-dagarsregeln vid sjukskrivning och inför att Försäkringskassan betalar sjukersättning från första dagen.
  3. Regeringen måste se till att reformen om korttidsarbete börjar gälla omgående.
  4. Slopa trängselskatter och broavgifter för taxiregistrerade fordon.
  5. Förstärkt RUT-avdrag och utvidga avdraget till att omfatta mobilitetstjänster som taxi, i likhet med finanskrisen 2008 och ROT-avdraget
  6. Slopa tillfälligt momsen på resor för framtida resebokningar och inför ett tillfälligt stopp för skattehöjningar som slår mot taxibranschen.
  7. Slopa Jernhusens och Swedavias terminalavgifter för lämning och hämtning av taxiresenärer vid flygplatser och tågstationer.