Tillväxtverket inkluderar familjeföretag

Svenska Taxiförbundet välkomnar Tillväxtverkets omtolkning av regelverket för korttidspermittering. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas av reglerna.

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka delar av kostnaden. Regelverket har varit oklart om alla företag vars anställda är ägaren och familjemedlemmar också kan omfattas av reglerna för korttidsarbete. Tillväxtverket har gjort en ny välkommen tolkning.

Taxinäringen består av många små företag. Bland våra medlemsföretag är det vanligt att företagen drivs som familjeföretag av ägaren själv och dess familjemedlemmar. Hos familjeföretagen har det funnits en stark oro och stor osäkerhet att reglerna för korttidsarbete inte ska omfatta dem. I lagen framgår att arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj inte är stödberättigande (11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete).

På myndighetens hemsida skriver nu Tillväxtverket att anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma.

”Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.”

Svenska taxiförbundet ser positivt på beskedet från Tillväxtverket att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas som är anställda i företaget. Det är vanligt inom taxibranschen att företag drivs som familjeföretag. Nu återstår att lösa problematiken att företag som finansieras av det offentliga, exempelvis skolskjuts, sjuktransporter och färdtjänst, ska omfattas av stödpaketet. Annars riskerar en stor del av taxinäringen att inte omfattas av detta stöd.