Två frågor om taxi – Prisuppgiftsskyldigheten och ålderskravet för taxiförarlegitimation

Regeringen har tagit till sig av Förbundets förslag gällande höjning och årlig indexering av prisjämförelseuppgiften. Vad gäller Regeringens förslag att sänka åldern för Taxiförarlegitimation men bibehålla den nuvarande två-årsregeln menar Förbundet att det varken adresserar problemet med förarbristen i branschen eller följer de rekommendationer som Trafikverket presenterat för Regeringskansliet i november 2023. Trafikverket framför i sin rapport att åtgärder är nödvändiga för att komma tillrätta med förarbristen. De föreslår lagförslag som harmoniserar villkoren så att en individ har samma möjlighet att köra en taxi vid 18-årsålder som att köra en lastbil eller buss. Trafikverket skriver även att den nuvarande två-årsregeln för taxi bör avskaffas.

Rekommendationerna visar att det inte bara är branschen som lyfter betydelsen av att dessa åtgärder genomförs.

Förslaget om höjd nivå för prisuppgiftsskyldigheten samt indexering

Den nuvarande gränsen för när prisuppgift ska lämnas, 500 kr, föreslogs av Regeringen redan den 12 juni 2014, efter förslag från Transportstyrelsen och trädde i kraft den 1 januari 2015.  När prisuppgiftsskyldigheten infördes var syftet att passageraren/kunden bättre skulle få en överblick av resans slutpris och kunna välja en taxi på ett tryggt och säkert sätt.

Att så nu sker först efter 10 år kan ses som avsevärt senare än vad Regeringen gav uttryck för i den förra propositionen, men det är välkommet att en justering sker. Att en årlig indexering knuten till 1,2% av prisbasbeloppet är positivt då det ökar förutsägbarheten.

Förslaget om sänkt ålder för taxiförarlegitimation

Även om Förbundet ser positivt på Regeringens förslag att sänka ålderskravet för Taxi-förarlegitimation till 20 år från nuvarande 21 år kommer åtgärden att endast marginellt lösa problemet med förarbristen. När den nuvarande 2-årsregeln bibehålls riskerar sänkningen till 20 år att bli verkningslös, då en individ som tar B-körkort vid 19 års ålder på grund av två-årsregeln ändå inte kan ansöka om taxiförarlegitimation förrän vid 21 årsålder. På motsvarande sätt måste en individ som tar B-körkort vid 45 årsålder vänta tills denne fyllt 47 år innan denne kan ansöka om en taxiförarlegitimation.

En individ som tar C-körkort eller D-körkort vid 18 årsålder efter slutförd yrkesgymnasial utbildning kan köra en tung lastbil eller en stadsbuss, medan en 45-åring som tar B-körkort och slutför en Taxiförarutbildning vid samma tidpunkt ändå måste vänta två år innan denne kan ansöka om taxiförarlegitimation.

Om Regeringen på allvar vill komma till rätta med förarbristen och skapa förutsättningar för taxibranschens utveckling gäller att fullt ut införa trafikslagsneutrala villkor för persontransporter på väg.

Läs hela remissvaret här:

Remissvar Svenska Taxiförbundet (LI2023/03616)

Bilaga 1 – Trafikverkets missiv 20231124

Bilaga 2 – BT POS rapport

Läs alla våra remissvar här