Cabonline: Taxi är en samhällsfunktion

Regeringen tog så slutgiltigt initiativ till förlängning av omställningsstödet, vilket många av Svenska Taxiförbundets medlemsföretag behöver för att övervintra krisen. Vi har intervjuat Anneli Lindblom, tf VD på Cabonline, Sveriges största taxibolag och ställt frågan vad omställningsstödet har betytt för deras verksamhet.

Vad har omställningsstödet betytt för Cabonline och dess åkerier?

Omställningsstödet har hjälpt våra anslutna åkerier att tillfälligt klara av det dramatiskt minskade resandet till följd av pandemin. Den här perioden har inneburit intäktsminskningar med ca 30-50 % för de flesta åkerierna, och för de som inte kör samhällsbetalda uppdrag ännu mer. Omställningsstödet är kortsiktigt och har varit helt nödvändigt för att åkerierna ska kunna betala eller ta ut någon form av lön.

Hur skulle situationen se ut utan stödet?

Utan stödet skulle många av åkerierna efter en kort period inte haft möjlighet att betala ut löner alls. På längre sikt skulle troligtvis ett antal av dessa åkerier försvunnit helt från taxibranschen. Den sedan tidigare mycket utmanande konkurrensen, som inte alltid sker på lika villkor, gör att det sällan finns ackumulerade vinster eller besparingar i åkeribolagen att ta av.

Vad skulle det innebära för Cabonline om stödet inte hade förlängts?

Om inte omställningsstödet förlängs hade fler åkerier försvunnit helt från taximarknaden. Det skulle få förödande konsekvenser för de mycket samhällsviktiga funktionerna som taxi utför; skolskjuts, färdtjänst och sjuktransporter. Att säkerställa god tillgång till taxi är en samhällsfunktion myndigheter är skyldiga att upprätthålla för ett fungerande samhälle.

Taxibranschen begär förlängning av stödåtgärder

Följdverkningarna av covid-19-pandemin är stora inom persontransportbranschen och i synnerhet inom taxibranschen. Taxibranschen har på totalen fått se ett omsättningstapp på över 50 procent och allt fler platser runtom i Sverige står nu helt eller delvis utan en taxiverksamhet. För Sveriges kommuner och regioner innebär det inte enbart att lokala arbetstillfällen försvinner. Närmare 13 procent av taxiflottan har sedan årsskiftet försvunnit vilket försvårat för såväl människor och företag att verka, bo och leva i hela landet.

Det finns mot bakgrund av en allt djupare ekonomisk kris inom vissa branscher och på grund av tillståndet i Sverige och omvärlden ett behov av att förändra, förlänga och utvidga stödåtgärderna ytterligare.

1. Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
Omsättningsstödet har tagit för lång tid att sjösätta och processen från förslag till utbetalda ersättningar är alldeles för långsam. Därtill behöver stödet omfatta fler månader och fortgå så länge som den akuta krisen pågår.

2. Omställningsstöd till företag
Omställningsstödet behöver, i likhet med omsättningsstödet fortgå så länge som den akuta krisen pågår. På det stora hela är krisen inom svenskt näringsliv mindre akut, men för taxibranschen är en fortsatt förlängning av omställningsstödet en fråga om det stora flertalets överlevnad.

3. Korttidsarbete
I sin nuvarande form löper stödet om korttidsarbete ut vid årsskiftet, med konsekvensen att arbetsgivare och arbetstagare ges sämre villkor att klara sin ekonomi. Därför var en förlängning av stödet om korttidsarbete med möjlighet till en ytterligare stödperiod som företag kan använda sig av helt nödvändig. Därtill behöver ersättningen i stödet om korttidsarbete höjas till att omfatta stöd upp till 90 procent jämfört med idag.

» Se även Svenska Taxiförbundets hemställan om förlängning av krisåtgärder