Stödet för att trygga service/kompetens

De senaste månaderna har den ekonomiska allmänna situationen i Sverige förbättrats. Samtidigt är läget mycket splittrat i näringslivet. Enskilda branscher som taxibranschen upplever en fortsatt mycket ansträngd ekonomisk situation. Bristen på besked från regeringen skapar stor oro bland taxiföretagen.

Regeringen tog så slutgiltigt initiativ till förlängning av stödet om korttidspermittering, vilket många av Svenska Taxiförbundets medlemsföretag behöver för att övervintra krisen. Vi har intervjuat Bo Edsbergier, VD för Taxi Göteborg, Västsveriges största taxibolag och ställt frågan vad korttidspermittering har betytt för deras verksamhet.

Vad har möjligheten till stöd om korttidspermittering betytt för Taxi Göteborg?

Stödet har varit helt avgörande för att trygga servicen till Taxi Göteborgs medlemmar och kunder samt för att behålla personal och kompetens på kort och lång sikt. För åkerierna i Taxi Göteborg har omställnings- och omsättningsstöden passat bättre. Nu behöver de mer och fortsatt stöd för att möta det stora omsättningstappet.

Hur skulle situationen se ut utan stödet?

Vi hade tvingats skära ner ännu kraftigare och tidigare i vår personalstyrka, samt hade haft svårt att utföra vårt uppdrag och möta våra medlemmar och kunders behov och krav. Nu tvingas vi ändå vidta en fjärde omorganisation på kort tid, dels för att det är svårt att veta hur länge pandemin kommer fortgå, dels för att det ännu inte finns klara besked om stöden.

Vad skulle det innebära för Taxi Göteborg om stödet inte hade förlängts?

Vi måste redan nu ta tuffa beslut då regeringens beslut om förlängt stöd dröjt. Vi sitter i skrivande stund i nya förhandlingar kring neddragningar. Då pandemin drabbat taxibranschen mycket hårt är ytterligare stöd så klart jätteviktigt. Flera länder i Europa har redan meddelat att de kommer att ge stöd för hela 2021. Vår regering bör ta flera snabba beslut i frågan om mer stöd, och se till så att utbetalningar sker skyndsamt.

Taxibranschen begär förlängning av stödåtgärder

Följdverkningarna av covid-19-pandemin är stora inom persontransportbranschen och i synnerhet inom taxibranschen. Taxibranschen har på totalen fått se ett omsättningstapp på över 50 procent och allt fler platser runtom i Sverige står nu helt eller delvis utan en taxiverksamhet. För Sveriges kommuner och regioner innebär det inte enbart att lokala arbetstillfällen försvinner. Närmare 13 procent av taxiflottan har sedan årsskiftet försvunnit vilket försvårat för såväl människor och företag att verka, bo och leva i hela landet.

Det finns mot bakgrund av en allt djupare ekonomisk kris inom vissa branscher och på grund av tillståndet i Sverige och omvärlden ett behov av att förändra, förlänga och utvidga stödåtgärderna ytterligare.

1. Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
Omsättningsstödet har tagit för lång tid att sjösätta och processen från förslag till utbetalda ersättningar är alldeles för långsam. Därtill behöver stödet omfatta fler månader och fortgå så länge som den akuta krisen pågår.

2. Omställningsstöd till företag
Omställningsstödet behöver, i likhet med omsättningsstödet fortgå så länge som den akuta krisen pågår. På det stora hela är krisen inom svenskt näringsliv mindre akut, men för taxibranschen är en fortsatt förlängning av omställningsstödet en fråga om det stora flertalets överlevnad.

3. Korttidsarbete
I sin nuvarande form löper stödet om korttidsarbete ut vid årsskiftet, med konsekvensen att arbetsgivare och arbetstagare ges sämre villkor att klara sin ekonomi. Därför var en förlängning av stödet om korttidsarbete med möjlighet till en ytterligare stödperiod som företag kan använda sig av helt nödvändig. Därtill behöver ersättningen i stödet om korttidsarbete höjas till att omfatta stöd upp till 90 procent jämfört med idag.

» Se även Svenska Taxiförbundets hemställan om förlängning av krisåtgärder