Debatt: Förlorade arbetstillfällen och försämrad medborgarservice

Bra service och goda kommunikationer är självklara förutsättningar för en levande bygd i hela landet. Staten har ett stort ansvar för att skapa goda kommunikationer. Därtill har Sveriges regioner och kommuner ett särskilt lagstiftat ansvar att sörja för en god taxiservice för medborgarna.

Corona-pandemin slår hårt mot taxiföretagen och dess service till medborgarna över hela landet. I en färsk enkät som Svenska Taxiförbundet låtit göra svarar fem av tio taxiföretag att regeringens senaste förslag till åtgärd – omställningsstödet – kommer för sent. Beräknat på antalet taxiföretag i Sverige, innebär det att 3 800 lokalt förankrade företag kan komma att gå i konkurs de närmaste månaderna.

Regioner och kommuner riskerar därmed en dubbelstöt genom förlorade taxiföretag och arbetstillfällen och en kraftigt försämrad service till medborgarna om inte ett kraftfullt ekonomiskt stöd snarast riktas till taxiföretagen.

Taxiföretagen är tjänsteproducerande företag, vars tjänst produceras i samma stund som den säljs och konsumeras. En utebliven körning är därmed en förlorad intäkt. Företagen har inga lager, och kan inte återhämta den uteblivna försäljningen vid ett senare tillfälle. Det slår hårt mot anställda och har redan resulterat i en tydlig ökning i antalet varsel. Sex av tio företag uppger att de har varslat eller sagt upp personal.

Konkurser inom taxinäringen påverkar inte bara de anställda. Utan en god lokal taxiförsörjning försämrar medborgarnas förutsättningar att leva, bo, arbeta, semestra och verka i hela landet. Det är därför viktigt att ge förutsättningar för att hela landet ska leva och utvecklas. Sverige behöver en bra service och goda kommunikationer över hela landet.

Politiken och det offentligas uppgift är att underlätta detta. Därför har Sveriges riksdag lagstiftat att regioner och kommuner har ett ansvar för att verka för en god taxiförsörjning.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det inte bara är viruset i sig som har orsakat den akuta krisen för taxibranschen. Regeringen och dess myndigheter har aktivt fattat beslut om råd och restriktioner som starkt har bidragit till taxibranschens kris.

Taxiföretagen förstår behovet av att minska smittspridningen men samtidigt bär regeringen, regioner och kommuner ett ansvar för de konsekvenser som de offentligt fattade besluten medför. Detta ansvar behöver omvandlas till handling.

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska taxiförbundet

Källa: Dalarnas Tidning Debatt