Säker Grön Taxi
Ett miljö- och transportkvalitetsledningssystem

 

Under senare år har taxinäringen fått vidkännas allt högre krav på att kunna leverera transporter som har en hög och jämn kvalitet, samtidigt som de skall medföra en minimal miljöpåverkan. Svenska Taxiförbundet har därför tagit fram ledningssystemet Säker Grön Taxi, som hjälp för styrning av medlemmarnas miljö- och transportkvalitetsarbete. Systemet följer ISO 14 001.

Från och med hösten 2000 ges medlemmarna inom Svenska Taxiförbundet tillfälle att införa ledningssystemet i sina företag.

Anslutningen är frivillig och kan ske antingen till trafiksäkerhets- och kvalitetsdelen Säker Taxi, eller till miljödelen Grön Taxi. Man kan också välja att arbeta med båda delarna samtidigt, dvs. Säker Grön Taxi.

Ett införande beräknas ta mellan 10 och 24 månader i anspråk, beroende på storlek och resurser hos taxiföretaget.

De som ansluter sig till systemet förbinder sig att göra en nulägesanalys, som skall utgöra underlag för upprättandet av en företagsanpassad verksamhetspolicy. Konkreta och mätbara mål för miljö- och kvalitetsarbetet skall sättas upp, och rutiner som säkrar att målen nås, skall utarbetas.

Återkommande interna och externa revisioner säkerställer att problem i systemet rättas till och att miljö- och kvalitetsarbetet hålls levande. Den externa revisionen genomförs av en från Svenska Taxiförbundet fristående revisor.

 

Säker Grön Taxi certifiering logotyp